B?R yükselmekte.Ama zamanla hisse fiyatlar? çok yükselince ciddi

B?R DÖNÜ? S?NYAL? OLARAK HAC?M :Teknik analizde bir çok gösterge trendlerin biti?ini veya ba?lang?c?n? tespit etmek için kullan?l?r.Ben bugün hacim konusuna de?inece?im.Hacmin alçalan veya yükselen trend ba?lang?çlar? öncesinde nas?l kullan?laca??n? örneklerle anlataca??m.Bu konu sonras? trend ba?lang?çlar?n? ba?ka indikatörlere gerek duymadan yakalayabileceksiniz.Ayr?ca hacim verilerinin ne kadar önemli veri oldu?ununda fark?na varacaks?n?z…YüKSEK HAC?M GENELL?KLE YA Z?RVELERDE YA D?PLERDE GERÇEKLE??R !!!1) YÜKSELEN TREND BA?LAMADAN ÖNCE ARTAN HAC?M :A?a??daki resimde herkes ilk olarak sadece fiyat hareketlerine dikkat edecektir.Ama i?in asl? sert fiyat hareketleri öncesi artan hacimde gizlidir.Bir süre hem hacim olarak hem fiyat hareketi olarak yatay hareket seyreden hissemiz var.Fakat daha sonras?nda hacimde s?ral? olarak ciddi art??lar meydana gelmi?. (Belki karl?l???n?n artaca??n? belkide olumlu bir haberi önceden fark edenler yüklü al?m yapm??).Art arda gelen yüksek hacimli al?mlar sonras? bir yükselen trend ba?lam??. Bu Olay?n Mant??? ?udur :Toplanan hisse sonras? hisse bulunamaz olmu?.Piyasada dola??mda hisse bulunamazken birde üstüne ?irketin karl?l??? artmaya ba?lam??.Olumlu bilançolar/haberler aç?kland?kça hisse ki?iler taraf?ndan daha çok al?nm??.Dolay?s?yla yükselen trend ba?lam??.Bir hisseye olan talep artarken o hissenin arz? yani bulunabilirli?i azal?rsa o hissenin fiyat? zamanla artar.Ekonomide sat?lan her ürün için bu kural geçerlidir.Burada da hisse a??r? toplan?nca ve zamanla olumlu geli?meler gerçekle?ince bu bahsetti?im arz/talep durumu meydana gelmi?.Asl?nda süper bir yükselen trend sadece hacim takip edilerek önceden fark edilebilirmi?.Not: E?er hacim kar??l?kl? ayn? ki?iler taraf?ndan olu?turulmu? sahte bir hacim ise sonuç farkl? olabilir.2) ALÇALAN TREND BA?LAMADAN ÖNCE ARTAN HAC?M :Ciddi dü?ü?ler öncesini de hacimle kestirebilmek mümkündür.A?a??daki resimlere dikkatli bak?l?rsa ba?lang?çta hacim ve hisse fiyatlar? normal seyretmekte.A??r ve hafif tempoda yükselmekte.Ama zamanla hisse fiyatlar? çok yükselince ciddi hacimler gerçekle?meye ba?lam??.Normalin çok çok üstünde hacimler.Yani zirveler görünmü? ve ciddi hacim art??? sonras? dü?ü? ba?lam??.Bu yüzden en yüksek hacimler zirvelerde veya diplerde görünür genelde. Bu Olay?n Mant??? ?udur :Yükselen fiyatlar sonras? yüklü bir sat?? gerçekle?mi?.Piyasaya hisse da??t?lm??.Kaba tabirle mal da??t?lm??.Elinde yüklü hisse bulunduran ki?iler (uzun vadeli ciddi yat?r?mc?lar) hedeflerine ula?m??.Dolay?s?yla hisseleri gelene geçene kendilerine yeterli kar miktar? getirecek aral?ktan da??tm??.Kar cebe yak???r demi? ve hisseden ç?km??.Piyasada dola??mda hisse az bulunurken hisse fiyatlar? yava? yava? art?yordu de?il mi ? Ama ciddi sat?c?lar?n ortaya ç?kmas? ve piyasaya yüklü hisse arz etmeleri sebebiyle bir çok al?c?ya da??lan hisse dü?meye ba?lad?.Sat?lan bir mala olan talep artsa bile o mal?n arz? yani bulunabilirli?i de ciddi bir ?ekilde artarsa al?c?lar mal? daha ucuza almak ister.Sat?c?larda ço?ald??? için zamanla sat?c?lar fiyat indirmek zorunda kal?r.Çünkü sat?c? çok.Mal art?k o kadar de?erli de?il.Bulunabilirli?i kolay.Kolay bulunan ucuzlar…Ekonomide sat?lan her ürün için bu kural geçerlidir.Burada da hisse a??r? bulunabilir hale gelince bu bahsetti?im arz/talep durumu meydana gelmi? oluyor ve bulunabilirli?i artan hisse daha a?a??dan al?n?yor.Daha de?ersiz oluyor.Asl?nda feci bir dü?ü? sadece hacim takip edilerek önceden fark edilebilirmi?.AYRICA :Bu yüklü hisse sat?mlar?n? k?sa vadeli yat?r?mc?lar kar??larsa ki genelde mal da??t?l?nca toplayanlar k?sa vadeci oluyor.Hele bir de mal? kredili i?lemler ile alm?? yada bir sonraki ay ba??na kadar elinde anca tutabilecek paras?zl?kta ise hissedeki sat?c?lar zamanla ço?al?r ve o hisse çöker… D??ER ÖRNEKLER :Bak?n  dü?ü? sonras? mal toplan?yor ve dü?ü? duruyor.Hisse biraz yatay tak?ld?ktan sonra yükselmeye ba?l?yor.1 yani zirvede yüksek hacim ve sonra çökü? ba?l?yor.2 yani dipte mal toplanmas? ve sonra yükseli? ba?l?yor.B?RDE SÖZLÜ ÖRNEK:Bir ?ehirde sadece 3 Elbise sat?c?s? var ve bu elbise sat?c?lar? k?yafetlerini 70-100 TL aral???nda sat?yor.Sonra ?ehirde kampanya yap?l?yor ve ma?aza açana te?vik veriliyor.Te?vikler sonucu ?ehire 20 tane daha ma?aza aç?l?yor.Ma?aza say?s? art?nca rekabet de artt??? için elbise fiyatlar? dü?üyor.K?yafetler 20-30 TL aral???ndan sat?lmaya ba?lan?yor.Yeni denge sa?lan?yor.Böyle dü?ünebilirsiniz ama  rekabetin neden artt???n? da anlaman?z laz?m.Rekabet neden art?yor peki ? Rekabet art?yor çünkü al?c? say?s? sabit amapiyasada dola??mda bulunan k?yafet say?s? artm?? durumda.Toplamdaki 23 ma?aza sahibi ellerinde mal kalmamas? için ve geçimlerini de sa?lamalar? için mecburen fiyatlar? a?a?? indirmek ve kendileri için gerekli döngüyü olu?turmak zorunda.SON SÖZ :Hacmin zirve ve dip ile ili?kisini anlatabildiysem ne mutlu bana.Yaz? hakk?nda ele?tiri ve önerileriniz benim için önemli.Hacmin önemini umar?m fark etmi?sinizdir.

x

Hi!
I'm Morris!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out