DEVLETE geldi?ini anlayan teröristler ise tüm destekçilerinden yard?m

DEVLETE ‘KAT?L’ DED?, ??MD? DEVLET? TEMS?L EDECEK

Zeytin Dal? Harekât? ile Afrin’i teröristlerden temizleyerek
s?n?r güvenli?ini sa?lamaya çal??an Türkiye, kendilerine ‘ayd?n’ diyen 170
terör destekçisi taraf?ndan yine ‘katliam yapmakla’ suçland?. Türkiye bu
ihanete, 2016’da PKK’n?n hendek eylemleri s?ras?nda da ?ahit olmu?tu. 1128
akademisyen, öldürülen teröristler için devleti ‘katil’ ilan etmi?ti. Millet,
bir k?sm? ihraç edilen o isimlerin üniversitelerden temizlenmesini beklerken,
geçti?imiz günlerde onlardan birinin, A?HM’de Türkiye’yi ‘hakim’ olarak temsil
etmesi için önerildi?i ortaya ç?kt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

DEVLETE ‘KAT?L’ DED?, ??MD? DEVLET? TEMS?L EDECEK

27 Ocak 2018 Cumartesi – 04:10 Dünya Yorum Yaz

 

AFR?N’DEK? TERÖR?STLER YARDIM ?STED?

 

Afrin’de ABD ve Rusya deste?iyle sözde kanton kuran terör
örgütü PKK’ya kar??, F?rat Kalkan?’n?n devam? olarak geçti?imiz Cumartesi günü
‘Zeytin Dal? Harekât?’ ba?lat?ld?. TSK ve tamam? Suriyelilerden olu?an ÖSO,
Afrin’i PKK’l? teröristlerden temizlemek için kararl? bir ?ekilde ilerliyor.
Bölgede sonlar?n?n geldi?ini anlayan teröristler ise tüm destekçilerinden
yard?m istiyor.

 

SÖZDE AYDINLAR Y?NE SAHNEDE

 

Yard?m ça?r?s?na ilk önce ABD ve AB cevap verdi. Türkiye’nin
operasyonu durdurmas? için Trump bile devreye girdi ve Cumhurba?kan? Erdo?an’?
arayarak “teröristlerimi öldürme” dedi. Ancak her hadisede oldu?u gibi
teröristlere en büyük destek, içimizdeki hainlerden geldi. Önce ÖSO’yu karalama
kampanyas? ba?lat?ld?, sonra da kendilerini ‘ayd?n’ zanneden 170 ki?i,
milletvekillerine mektup yazarak teröristleri kurtarma tela??na dü?tü.

 

“KAT?L DEVLET” D?YENLER DEVLET KADROLARINDA

 

Türkiye bu ihanetin bir benzerini, Ocak 2016’da PKK’n?n
hendek kaz?p ?ehirleri sava? alan?na çevirirken ya?am??t?. 1128 sözde
akademisyen “Bar?? ?çin Akademisyenler” ad? alt?nda bir bildiri yay?nlam?? ve
PKK’l?lar?n öldürülmesine tepki göstererek devleti “katliam” yapmakla
suçlam??t?. O isimlerden küçük bir k?sm?, farkl? zamanlarda görevden ihraç
edilmi?, ancak milletin tüm taleplerine ra?men büyük bölümü devletten maa?
almaya devam etmi?ti.

 

PKK DESTEKÇ?S?N? A?HM’E ÖNERD?K

 

Önceki gün, o isimlerden biriyle ilgili çok ilginç bir
geli?me ya?and?. Devlete “katil” diyen 1128 akademisyenden biri olan ve o dönem
ODTÜ’de görev yapan Necati Polat, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde Türkiye’yi
temsil edecek 3 isimden biri olarak tavsiye edildi. E?er A?HM, di?er iki aday
yerine Polat’? seçerse, FETÖ’cü ve PKK’l? teröristlerin Türkiye’yi ?ikayet
ya?muruna tuttu?u A?HM’de devleti, kendisine “katil” diyen bir isim temsil
edecek. Hatta Türkiye hakk?nda “katil” hükmü verecek.

 

GÜVENL?K SORU?TURMASINDAN GEÇ?R?LMED? M??

 

Necati Polat’?n aday gösterilmesi, en çok da sol ve PKK’l?
kesimlerde heyecana neden oldu. Bu kesimin gazete ve internet siteleri,
Bakanlar Kurulu oluruyla ve D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan al?nan tavsiye
karar?n?, yine devlete sald?rmak için kulland?. Ancak milli kesimler de bu
konudaki rahats?zl???n? yüksek sesle dile getirdi. Özellikle de, 15 Temmuz
sonras? en küçük memuriyete adam al?rken bile geni? bir güvenlik soru?turmas?
yapan devletin, bu ismi nas?l olup da seçti?i tart??ma konusu oldu.

 

?HANET, CESARETLEND?R?L?YOR

 

Erdo?an’? “diktatör”, hükümeti “bask?c?”, devleti “katil”
olmakla suçlayanlar?n taltif edilmesi, beka mücadelesi veren Türkiye’ye her
f?rsatta sald?ranlar?n seslerinin nas?l olup da her seferinde daha da güçlü
ç?kt???n? göstermesi aç?s?ndan örnek te?kil ederken, Türkiye’deki özgürlük ve
demokrasinin boyutlar?n? göstermesi aç?s?ndan da, ilginç bir emsal olu?turdu.
Ayr?ca bu isimleri kimlerin tercih edip bakanlar kuruluna getirdi?i ve bu ki?i
veya yetkililer hakk?nda bir i?lem yap?l?p yap?lmayaca?? merak konusu oldu.

x

Hi!
I'm Morris!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out