DIRECTORUL departamentele din subordine; · întocme?te rapoarte zilnice

DIRECTORUL GENERAL:

Atribu?ii:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
prime?te liste cu rapoarte
zilnice de la to?i directorii societ??ii;

·        
semneaz? ?i
avizeaz? contractele cu furnizorii;

·        
se ocup? de
dezvoltarea societ??ii;

·        
coordoneaz? toate
departamentele din cadrul societ??ii.

            Obliga?ii:

·        
asigur? p?strarea
rela?iilor dintre management ?i angaja?i;

·        
men?ine bune rela?ii cu furnizorii firmei, dar ?i cu
clien?ii;

·        
trebuie s?
realizeze trimestrial rapoarte corespunz?toare ale indicatorilor economici,
precum: cre?terea produc?iei, cre?terea vânz?rilor.

 

            DIRECTORUL DE PRODUC?IE:

            Atribu?ii:

·        
trebuie s? întocmeasc? rapoarte zilnice cu produc?ia;

·        
supravegheaz? departamentul de aprovizionare ?i se?ia de
produc?ie;

·        
trebuie sa primeasc? situa?ii a realiz?rii produc?iei
fizice;

·        
avizeaz? ?i semneaz? documentele de produc?ie ( bon de
consum, raport general de produc?ie, etc.);

·        
coordoneaz? ?i organizeaz? introducerea noilor produse în
fabrica?ie.

            Obliga?ii:

·        
trebuie s? raporteze periodic Directorului General
situa?ia produselor finite existente, dar ?i distribuite;

·        
asigur?
desf??urarea proceselor de produc?ie în condi?ii corespunz?toare;

·        
r?spunde de instruirea
personalului din subordine ?i asigur? formarea acestora;

·        
trebuie s? p?streze confiden?ialitatea
informa?iilor la care are acces.

 

DIRECTORUL DE MARKETING:

Atribu?ii:

·        
studiul pie?ei ?i al concuren?ei;

·        
promovarea imaginii
societ??ii;

·        
particip? la dezvoltarea
for?ei de vânzare;

·        
particip? la stabilirea
targetelor;

·        
coordoneaza departamentul
de vânz?ri ?i transport.

            Obliga?ii:

·        
trebuie s? raporteze Directorului General situa?ia vânz?rilor;

·        
trebuie sa men?in?
rela?ii positive între departamentele din subordine;

·        
întocme?te rapoarte
zilnice privind evolu?ia vânz?rilor, evolu?ia livr?rilor, pe baza rapoartelor ?i
a constat?rilor pe care le ob?ine de la departamentul din subordine.

 

DIRECTORUL DE VÂNZ?RI

Atribu?ii

·        
prime?te rapoarte de la agen?ii de vânz?ri

·        
urm?re?te activit??iile agen?iilor de vânz?ri, asigurându-se
de aplicarea corespunz?toare a procedurilor

·        
trebuie s? caute în permanen?? noi clien?i

·        
analizeaz? ?i semneaz? ofertele propuse de agen?ii de vânz?ri

·        
analizeaz? ?i semneaz? facturile

x

Hi!
I'm Morris!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out