Principalul a?tept?rilor salariatului, cu atât acesta va da

Principalul
motiv al alegerii acestei teme de cercetare este reprezentat de contextul
socio-economic în care se reg?se?te pia?a for?ei de munc? în momentul actual,
ceea ce impacteaz? în mod direct organiza?iile ?i, totodat?, fiecare individ în
parte din rolul s?u de angajat.

Importan?a
resursei umane apare ca o componenta vital? în cadrul fic?rei organiza?ii,
aceasta reprezentând bazele oricarei companii, iar gradul de motivare al
angaja?ilor red? trendul ascendant al companiei.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cunoa?tera
?i în?elegerea conceptului de motiva?ie, definirea factorilor motiva?ionali ?i
pozitionarea acestora la nivel de no?iuni ?i strategii a departamentelor de
resurse umane, conturez? imaginea de interes întru identificarea necesita?ilor,
dorin?elor ?i posibilita?ilor de redare pe pia?a fortei de munc? actuale.

2.Introducere

Lucrarea
de fa?? are ca tem? impactul pe care no?iunea de factori motiva?ionali ,
al?turi de beneficiile salariale, îl aduce ca posibilitate de în?elegere a
necesit??ilor  salaria?ilor într-un
context al evolu?iei organiza?iilor. 
Care sunt acei factorii externi ?i interni care detemin? nivelul de
motiva?ie al anagaja?ilor în cardrul organiza?iei ?

Aceasta
este principala întrebare pe care o au companiile, speciali?tii în resurse
umane ?i, totodat?, în?i?i angaja?ii. Cu scopul de a afla pozi?ia individului
modern pe ?cena pietei de munc? ?i în contextul de p?strare, aplificare a
trendului ascendent din companii, voi realize zece interviuri cu persoane ce
îndeplinesc caracteristica de salariat.

Fiind
capabili s? identificam necesit?tile ?i s? oferim solu?ii, asigur?m o
capacitate de munc? mai mare, un procent de mul?umire mai ridicat al
inidvidului fa?? de sine ?i, totodat?, al companiei fa?? de angajat, cl?dind un
comportament organiza?ional propice dezvolt?rii, trainic ?i plin de beneficii.

                              3.  Ipoteze
ale cercet?rii

Punctul
de plecare pentru elaborarea acestei lucr?rii este reprezentat de ipoteza, ce
are în vizor gradul de motivare al angaja?ilor în contextual de expansiune
economic? a capitalului uman.

I1.
Cu cât beneficiile unui loc de munc? r?spund mai bine a?tept?rilor
salariatului, cu atât acesta va da randament mai mare la locul de munc?.

                             4. Metodogolia cercet?rii

Pentru
desf??urarea lucr?rii mele, am utilizat ca metod? de cercetare chestionarul.
Acesta este constituit dintr-un set de întreb?ri, pe care le voi aplica
subiec?ilor cu scopul analiz?rii r?spunsurilor.

Obiectivul
meu final este s? aflu ce schimb?ri produc factorii motiva?ionali în procesul
de eficientizare a muncii, în procesul de creativitate ?i inova?ie a
angaja?ilor ?i, totodat? în armonizarea colectivului ?i men?inerea gradului de
mu?umire ridicat, în contextual prezent al for?ei de munc?. 

Subiec?ii
chestionati sunt în num?r de douazeci de persoane, ace?tia fiind persoane ce îndeplinesc
statutul de angajat. Întreb?rile sunt concepute s? prezinte în mod graduat
parerea indivizilor în leg?tur? cu situ?ia actual? a locului de munc?,
incursiunea fiind realizat? treptat, f?r? s? vizeze detalii personale ce pot
afecta emo?ional subiectul. Elementele cheie pe care le am abordat în chestionar
se bazeaz? în mod special pe un fenomen în dezvoltare în cadrul organiza?iilor,
acela de aten?ie a angajatorului asupra gradului de motivare a angajatului,
dorind s? aflu atât existen?a unor factori motiva?ionali, cât ?i impactul lor
asupra subiec?ilor.

5.   Opera?ionalizarea  conceptelor

Beneficiile
pachetului salarial reprezint? totalitatea facilit??ilor pe care angajatorul le
pune la dispozi?ie personalului firmei pentru a întregi pe de o parte
componenta financiar?, pe de alt? parte pentru a fideliza angaja?ii,
asigurându-se c? ace?tia ofer? productivitate firmei ?i devin loiali acesteia.

Prin
sitagma loc de munc? în?elegem deopotriv? spa?iul efectiv al desf??ur?rii
activit??ii profesionale, cât ?i postul în sine, func?ia pe care individual o
de?ine în cadrul unei organiza?ii.

Salariatul
este reprezentat de orice persoan? care presteaz? o anumit? munc?, care
îndepline?te anumite atribu?ii, conform cu fi?a postului, în schimbul c?reia
este recompensat prin intermediul unei remuner?ri financiare denumit? ?i
salariu.

Eficien?a
la locul de munc? rezid? în existen?a performan?ei angaja?ilor ?i  a profitului firmei, aceasta presupune un sistem
de lucru bine pus la punct unde scopul p?r?ilor este comun, la fel ca ?i
mul?umirea acestora.

                                        

      8. 
 Concluzii

Prin
intermediul acestei cercet?ri doresc s? în?eleg influen?a beneficiilor
pachetlului salarial, totodat?, importan?a factorilor motiva?ionali în
productivitatea ?i armonia de la job.

Astfel,
în func?ie de vârst?, experien?? ?i domeniul de activitate fiecare persoan? are
a?tept?ri diferite de la locul de munc?, îns? în mod general sunt anumite necesit??i
f?r? de care o fiin?? social? nu poate promova în cadrul organiza?iei în care
activeaz?. Aceste elemente comune indivizilor sunt reprezentate de colectivul
din care fac parte, modul de rela?ionare cu colegii ?i cu superiori,
principiile ?i valorile în folosul c?rora se activeaz? ?i implicit în care se
crede.  

Fiecare
individ este unic în felul s?u ?i se 
define?te printr-un anumit set de principii ?i valori, îns? to?i la
rândul nostru suntem fiin?e sociale, ceea ce ne atribuie un anumit statut ?i un
anumit rol în socitate la nivel general ?i în grupurile de apartenen?? în
special. Astfel, locul de munc? este un format al societ??ii prin intermediul
c?ruia fiecare dintre noi contribuim activ la ceea ce însemn? comunitate ?i
sistemul global în care tr?im . 

În
mod con?tient ?i asumat ?tim c? fiecare persoan? în parte î?i asum? un anumit
rol în fuc?ie de contextul în care se afl?, acest lucru fiind valabil ?i pentru
locul de munc?. În cadrul companiei fiecare angajat joac? un rol prin divziunea
muncii, ceea ce ulterior, la o privire în detaliu atrage asupra fiec?ruia
anumite tipare de comportament, anumite atribu?ii ?i în mod evident anumite
a?tept?ri, de?i con?tien?i de toate aceste m??tii sociale fiecare în esen?? î?i
dore?te s? î?i desf??oare activitatea înt-o zon? de confort. În acest punct
to?i indivizi indiferent de func?ie sau statut se raporteaz? pozitiv la o serie
de factori externi ?i interni care îi ajut? s? se simt? împlini?i personal ?i
s? se integreze într-o manier? pl?cut? în contextul organiza?iei pe care o
reperezint?.

Consider
c? ideea de munc? v?zut? în context general este mult diferit? de ceea ce
reprezint? la nivel practic, o dorin?? de a exercita cuno?tin?ele acumulate o
via??, pasiune, autodezvoltare, toate acestea reprezint? motiva?ii intrinseci
pentru care alegem s? întreprindem în fiecare zi anumite sarcini sub denumirea
de angajat. Mai mult decât atât, este foarte important în contextul actual cum
se mediatizeaz? conceptul de munc? ?i cum se educ? for?a de munc?  tân?r?, la început de drum s? î?i cear?
drepturile ?i s? ?tie s? se orienteze în alegerea jobului nu doar ghidat de o
necesitate financiar? sau a inadapt?rii sociale, ci mai mult decât atat
încercând s? se defineasc? contribu?ia fiec?rui individ prin talentul ?i unicitatea
sa.

Conceptul
de munc? este emblematic s? fie în?eles prin perspectiva unui pachet salarial
complet, bogat în beneficii reale, cu aplicabilitate resim?it? efectiv ?i prin
con?tientizarea existen?ei unei serii de factori motiva?ionali ce confer?
facilitatea de confort la locul de  munc?
?i reprezint? o necesitate social? din via?a de salariat, oferit? de angajator,
în mod general ?i, totodat?, particula în fuc?ie de dorin?a fiecarui angajat ?i
de posibilitatea de realizare, cu scopul de a se forma un ciclu de lucru în
urma c?ruia atât angajatorul, cât ?i angajatul s? ias? în câ?tig ?i s? fie
multumi?i.

I.                       
Considerati ca locul
dumneavoastra de munca este sigur, stabil?

a)                 
Da

b)                 
Nu

c)                 
Nu stiu/ Nu raspund

 

II.                       
Sunteti multumit de
comunicarea pe care o aveti cu toti cu colegii dvs?

a)                 
Da

b)                 
Nu

c)                 
Nu stiu/ Nu raspund

 

III.                       
Sunteti multumit de
comunicarea pe care o aveti cu seful direct?

a)                 
Da

b)                 
Nu

c)                 
Nu stiu/ Nu raspund

 

IV.                       
Considerati ca il alt
domeniu de activitate ati avea un randament mai mare?

a)                 
Da

b)                 
Nu

c)                 
Nu stiu/ Nu raspund

 

V.                       
Considerati ca salariu
pe care il aveti este corect in raport cu activitatile pe care le depuneti?

a)                 
Da

b)                 
Nu

c)                 
Nu stiu/ Nu raspund

 

VI.                       
Sunteti nevoit sa
faceti eforturi pentru a acoperi activitatea scazuta a anumitor colegi?

a)                 
Da

b)                 
Nu

c)                 
Cateodata

d)                
Nu stiu / Nu raspund

 

VII.                       
Sunteti multumit de
modul in care primiti informatii care va sunt necesare de la locul de munca?

a)                 
Da

b)                 
Nu

c)                 
Nu stiu/  Nu raspund

 

VIII.                       
Ati primit aprecieri
(laude) de la colegi/sefi de santier in ultimele 14 zile?

a)                 
Da

b)                 
Nu

c)                 
Nu stiu/ Nu raspund

 

IX.           
In ce masura sunteti
satisfacuti cu urmatoarele aspecte (bifati cu un x in dreptul coloanei
raspunzatoare pentru fiecare item)

 

Foarte multumit

Multumit

Asa si asa

Nu prea multumit

Total nemultumit

1. Orarul de lucru

 

 

 

 

 

2. Periculozitatea Muncii

 

 

 

 

 

3. Posibilitatile de promovare

 

 

 

 

 

4.Castiguri financiare

 

 

 

 

 

5. Relatiile cu colegii

 

 

 

 

 

6. Relatiile cu sefii

 

 

 

 

 

7.Postul pe care il ocupati

 

 

 

 

 

8.Deschiderea celorlalti fata de parerile/
sfaturile dvs

 

 

 

 

 

9. Colectivul

 

 

 

 

 

10. Volumul muncii

 

 

 

 

 

11. Existenta conflictelor

 

 

 

 

 

 

X.           
Pe o scara de la 1 la
5, in ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii? (1= in foarte mica
masura; 2= in mica masura; 3= asa si asa; 4= in mare masura; 5=in foarte mare
masura)

1.Imi place ceea ce fac la munca.

 

2. Comunicarea e buna in interiorul firmei.

 

3. Consider ca sunt corect platit pentru
munca pe care o depun.

 

4. In aceasta firma nu exista sanse
reale de promovare sau sunt foarte scazute.

 

5. 
Maririle de salariu sunt foarte rare sau nu exista.

 

6. Superiorul meu direct este foarte
competent in munca pe care o depune.

 

7. In anumite momente simt ca munca mea
este fara scop.

 

8. Nu sunt multumit de salariul pe care
il primesc.

 

9. Nu cred ca munca depusa de mine este
apreciata suficient.

 

10. Cei care isi fac treaba cum trebuie
au sanse mari de promovare sau de crestere a salariului.

 

11. 
Supervizorul/ seful meu direct nu este intotdeauna corect cu mine.

 

12. Scopurile acestei organizatii nu imi
sunt foarte clare.

 

13. Ma inteleg foarte bine cu colegii.

 

14. Exista anumite beneficii pe care nu
le primim la momentul anuntat.

 

15. Supervizorii nu isi inteleg
angajatii.

 

16. Dispun de foarte putine oportunitati
de a ma dezvolta in organizatie.

 

17. Am un volum prea mare de munca.

 

18. Imi place ceea ce fac la munca.

 

19. Simt ca dezvoltarea carierei mele
este afectata daca mai stau sa lucrez in aceasta firma.

 

20. Exista posibilitati reale de
crestere a salariului.

 

21. Simt ca lucrez mai mult si mai greu
din cauza altor colegi care nu isi fac bine treaba.

 

22. Primesc sarcini contradictorii de la
doua sau mai multe persoane.

 

 

XI.           
Numiti trei aspecte
care va  multumesc la organizatia in care
lucrati:

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………..

 

XII.           
Numiti trei aspecte
care nu va multumesc la organizatia in care lucrati si despre care considerati
ca ar putea fi imbunatatite:

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

 

XIII.           
Numiti un lucru pe care
nu l-ati schimba niciodata la compania noastra:

………………………………………………………………………………………………………

 

XIV.           
Numiti un lucru care
considerati ca ar trbui schimbat cat mai repede:

……………………………………………………………………………………………………….

XV.           

Observatii,
sugestii si recomandari:

 

 

 

x

Hi!
I'm Morris!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out