Sztuczne jakie mog?oby by?, ?yciem “mo?liwym”. Stara si?

Sztuczne
?ycie jest interdyscyplinarnym kierunkiem bada? nad ?yciem takim, jakie znamy
na Ziemi oraz ?yciem, jakie mog?oby by?, ?yciem “mo?liwym”. Stara si?
odtworzy? w?a?ciwo?ci ?ycia pod wzgl?dem uciele?nienia, fizycznych ogranicze?,
samoorganizacji, a tak?e pomaga identyfikowa? zasady rz?dz?ce zjawiskami
biologicznymi. Realizowane jest w ?rodowisku programowym, elektronicznym,
chemicznym i innych, co pozwala na prowadzenie nowych rodzajów eksperymentów i
bada?. Jest to w du?ym stopniu zacieranie granic mi?dzy tradycyjnymi
dyscyplinami. Zadaje pytania “czym jest ?ycie?”, zmusza do refleksji
o tym, co jest sztuczne a co naturalne oraz stara si? rozwin?? temat powstawania
i w?a?ciwo?ci ?ycia. Pomys?odawc? tego kierunku by? ameryka?ski matematyk i
informatyk: Christopher Langton, który przestawi? je w 1986 roku. Rok pó?niej
odby?a si? w Los Alamos konferencja, któr? nazwano International Conference on the Synthesis and Simulation of Living
System. Sztuczne ?ycie wielokrotnie ju? stworzy?o systemy zachowuj?ce
si? w bardzo podobny sposób do systemów biologicznych. Charakterystyczn? cech?
tych bada? jest cz?sto powstawanie z?o?onych systemów z prostych elementów, co
zwykle prowadzi do syntezy z?o?onych (niezrozumia?ych) zachowa?, nawet je?li
znamy dobrze wszystkie elementy podstawowe oraz relacje mi?dzy nimi. Sam
kierunek jest szeroki jak samo ?ycie, a oto kilka z obszarów zainteresowa?:
samoorganizacja, ewolucja, koewolucja, rozwój wielokomórkowy, morfogeneza,
uczenie si? rozwój, dekoratorzy ?ycia, robotyka i wiele innych. Jest to pe?ne
spektrum ?ycia, od w?tków biologicznych do technicznych. Wymaga to od badaczy
ogromnej wiedzy zwa?ywszy na z?o?ono?? materii jak? si? zajmuj? i poszerzania
dziedzin pracy. Sztuczne ?ycie wyró?nia te? 2 nurty: modelowanie istniej?cych
zjawisk i procesów biologicznych, a tak?e budowanie z?o?onych systemów
inspirowanych biologicznie gdzie mo?na wyró?ni? takie algorytmy jak:
ewolucyjne, mrówkowe, sztuczne uk?ady odporno?ciowe. Do?? cz?stym wnioskiem na
temat algorytmów inspirowanych biologicznie jest to ?e s? cz?sto odporne na
ró?ne zak?ócenia oraz przewa?nie nie doprowadzaj? do otrzymania optymalnych
rozwi?za?. Przyjrzyjmy si? bli?ej tym algorytmom. Cykliczny proces zwany
algorytmem ewolucyjnym skupia si? najcz??ciej na populacji rozwi?za? w pewnym
otoczeniu ca?ej przestrzeni wszystkich rozwi?za?, zwykle przewa?aj? najlepsze.
Wynikiem stosowania tego algorytmu jest zauwa?alne, w ostatnich latach,
polepszenie si? jako?ci rozwi?za? najró?niejszych problemów, wzgl?dem tych,
które by?by w stanie dotychczas skonstruowa? cz?owiek. Algorytm w tym
przewy?sza cz?owieka, ?e nie faworyzuje ?adnego z rozwi?za?. Komputer musi
oceni? ka?de potencjalne rozwi?zanie, natomiast nie musi zosta? w nim zawarta
wiedza na temat tego jak przez wiele lat budowano i udoskonalano dobre
rozwi?zanie danego zagadnienia. Z drugiej strony istnieje inteligencja grupowa,
która skupia si? na podej?ciu, i? zachowanie inteligentne wynika ze wspó?pracy
du?ej liczby prostych osobników. Tu zwykle liczy si? skuteczno??, ale
niekoniecznie optymalno?? rozwi?zania. Wyró?niamy tutaj stosunkowo nowe
algorytmy mrówkowe, które staraj? si? optymalizowa? tradycyjne podej?cia
niescentralizowane (agent-based modeling). Komputerowe mrówki tworz? wspólnie
rozwi?zanie zadanego problemu, wybieraj? samodzielnie jedynie poprawne
fragmenty, a nast?pnie za pomoc? komputerowego feromonu informuj? o jego
jako?ci. Ostatni ju? wymienianym systemem inspirowanym biologicznie jest s?
systemy immunologiczne czyli rozproszone uk?ady potrafi?ce si? uczy?,
posiadaj?ce zdolno?? adaptacji oraz zdolnych do rozproszonej, progowej detekcji
wszelkiego rodzaju anomalii. Systemy te ca?y czas zmieniaj? si?, ewoluuj?, a
ich celem jest stworzenie samoorganizuj?cej si? pod wp?ywem patogenów sie?.
Warto tutaj wspomnie? o kilku kamieniach milowych w post?pie prac nad sztucznym
?yciem. W roku 2009 zosta? utworzony ca?kowicie sztuczny rybosom, natomiast rok
pó?niej zespó? Craiga Ventera utworzy? pierwsz? na ?wiecie sztuczn? komórk?
potrafi?c? si? rozmna?a?. W internecie mo?emy znale?? tak?e projekt o nazwie
„FramSticks”, autorstwa Macieja Komisi?skiego i Szymona Ulatowskiego. Jest to
projekt trójwymiarowej symulacji sztucznych form ?ycia. Modelowana jest struktura
mechaniczna jak i sieci neuronowych badanych form ?ycia. Na koniec chcia?bym
jeszcze wspomnie? o zjawisku zwanym „szowinizm w?glowy”. Wielu przeciwników
sztucznego ?ycia uwa?a, ?e je?li co? dzieje si? w komputerze to nie zas?uguje
na jak?kolwiek uwag?, a tym bardziej na powa?ne traktowanie jako niezale?ne
istoty ?ywe.

 

x

Hi!
I'm Morris!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out